CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

TP.Hồ Chí Minh, 01/01/2020

ĐIỀU KIỆN ÁP DUNG

 

Điều 1: Sử dụng và Quản lí tài khoản thành viên

Thành viên phải đọc thông tin tài khoản thành viên khi phát sinh giao dịch.

Tài khoản thành viên chỉ được sử dụng với chính chủ tài khoản thành viên đó mà không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của ELPIS. Khi thành viên có tài khoản thành viên để được sử dụng các quyền lợi và ELPIS có thể yêu cầu thành viên xuất trình chứng minh nhân dân để kiểm tra tính xác thực và trong trường hợp này thành viên phải trình chứng minh nhân dân để được nhận các quyền lợi của mình.

Tài  khoản thành viên không được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm.

ELPIS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do (i) thành viên vi phạm quy định tại điều 1 này, hay do (ii) thành viên bất cẩn trong việc quản lí thông tin tài  khoản thành viên.

Nếu tài thông tin tài khoản thành viên, thành viên bất cẩn làm bị lộ. Hãy ngay lập tức thông báo cho ELPIS, ELPIS sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết, như ghi nhận sự cố và dừng việc sử dụng tài  khoản thành viên đó. ELPIS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra trước khi thành viên đó thực hiện việc thông báo theo như quy định ở đây và được ELPIS ghi nhận sự cố trên hệ thống.

Điều 2: Rút và loại tư cách thành viên.

Bất cứ thành viên nào, vào bất cứ lúc nào, có thể yêu cầu rút tư cách thành viên bằng văn bản, bằng điện thoại hoặc bằng bất kì phương tiện nào khác do ELPIS quy định và ELPIS sẽ ngay lập tức thực hiện biện pháp cần thiết để rút tư cách thành viên theo yêu cầu của thành viên đó.

Khi có bất cứ một trong những sự kiện sau đây, ELPIS có thể huỷ tư cách thành viên bằng cách gửi thông báo cho thành viên đó. Thành viên có thể giải thích rằng sự kiện đó không phải do mình cố ý gây ra hay do mình bất cẩn.

+ Một thành viên đã đăng kí thông tin không đúng khi tạo tài khoản thành viên.

+ Một thành viên đã sử dụng chương trình bằng cách thức trái luật hoặc do mục đích không phù hợp.

+ Một thành viên có liên quan vụ việc mà thành viên khác bị cấm hoặc trái với quy định.

Việc rút tư cách thành viên hoặc việc huỷ tư cách thành viên theo quy định tại điều 2 này sẽ có hiệu lực như sau:

+ Vào ngày mà thành viên yêu cầu rút tư cách tài  khoản thành viên.

+ Hoặc vào ngày một thành viên bị thông báo huỷ tư cách thành viên.

 

Điều 3: Xử lý điểm khi rút tư cách thành viên

Khi một Thành viên rút tư cách thành viên như quy định tại Điều 2, người đó có thể không sử dụng hết số điểm đã tích lũy vào ngày mà họ yêu cầu rút tư cách thành viên, và nếu Thành viên đó không gia nhập thành viên lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày mà họ yêu cầu rút tư cách thành viên, số điểm này sẽ tự động hết hạn.

Khi tư cách thành viên của một Thành viên bị hủy theo quy định tại điều 2, số điểm cộng dồn sẽ tự động hết hạn. Trong trường hợp tư cách thành viên được khôi phục lại, số điểm đã hết hạn đó cũng sẽ tự động được khôi phục lại.

Điều 4: Thu thập thông tin cá nhân

ELPIS sẽ thu thập thông tin cá nhân của Thành viên từ những thông tin do Thành viên cung cấp khi họ nộp mẫu đơn tạo tài khoản thành viên và những thông tin yêu cầu sau đó khi mà Thành viên sử dụng tài  khoản thành viên. Công ty có thể tổng hợp các thông tin này và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp chương trình chăm sóc cho thành viên tốt hơn.

Thông tin cá nhân mà ELPIS thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định nhân thân Thành viên cung cấp trong đơn xin tham gia như tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, email, nghề nghiệp và số điện thoại, và các thông tin về giao dịch mà ELPIS thu thập được khi Thành viên sử dụng chương trình này.

Điều 5: Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

ELPIS sẽ sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên chỉ trong phạm vi mục đích được quy định theo “Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng” để tối ưu hóa chương trình dành cho Thành viên và thực hiện các hoạt động tiếp thị hướng đến khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả của chương trình, và chỉ tiết lộ các thông tin cá nhân đó cho các đối tác được quy định trong chính sách đó.

 

Điều 6: Sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp pháp luật quy định, công ty được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định cho các mục đích, như xác định chi tiết các giao dịch của Thành viên, Công ty có thể lưu giữ các thông tin cá nhân đã thu thập trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 7: Ủy nhiệm xử lý thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, ELPIS phải tự thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên (“Xử lý thông tin cá nhân”), trong trường hợp cần thiết công ty có thể chỉ định một công ty tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân này.

Điều 8: Thay đổi Chương trình

Chi tiết về Chương trình do ELPIS cung cấp cho các Thành viên, như tỷ lệ tích lũy của Chương trình và tiêu chuẩn để sử dụng điểm có thể sẽ thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh và Điều kiện của ELPIS, và ELPIS sẽ thông báo cho các Thành viên về chi tiết của những thay đổi này bằng một hoặc nhiều cách thức sau i) Thông báo bằng thư điện tử, ii) Thông báo bằng văn bản; iii) Công bố công khai tại website elpisclothing.com; iv) Tin nhắn trên điện thoại.

Nếu nội dung chi tiết của Chương trình bị thay đổi như quy định trên , thì các Thành viên sẽ thực hiện theo Chương trình được thay đổi.

Điều 9: Chấm dứt Chương trình

Nếu ELPIS có ý định chấm dứt Chương trình, ELPIS sẽ phải gửi thông báo cho các Thành viên theo một hoặc nhiều cách thức sau i) Thông báo bằng thư điện tử, ii) Thông báo bằng văn bản; iii) Công bố công khai tại website elpisclothing.com; iv) Tin nhắn trên điện thoại.

Các Thành viên sẽ không được hưởng Chương trình sau ngày chấm dứt Chương trình và có thể sử dụng số điểm cộng dồn cho đến ngày được ELPIS quy định theo Điều khoản và quy định do ELPIS quyết định. Bất cứ điểm cộng dồn nào không được sử dụng cho đến ngày chấm dứt Chương trình sẽ bị hết hạn.

Điều 10: Thông báo Thay đổi

Nếu có bất cứ thay đổi nào về thông tin cá nhân của Thành viên đã cung cấp cho ELPIS , Thành viên sẽ phải lập tức thông báo cho ELPIS những thay đổi đó và ELPIS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn trong việc thực hiện nghĩa vụ này của Thành viên.